Điều khoản sử dụng

Quyền sở hữu

Trang web này (“Trang web”) được thành lập và sở hữu bởi MISOLHOUSE - Trái cây nhập khẩu Đà Nẵng (“MISOLHOUSE”) nhằm mục đích cung cấp một số thông tin và dịch vụ nhất định.

Thỏa thuận về điều khoản sử dụng

Bằng cách sử dụng Trang web, bạn (“người dùng”) đồng ý với các Điều khoản sử dụng này. Nếu bạn hoặc người giám hộ hợp pháp không đồng ý với bất kỳ điều khoản nào trong số các điều khoản này, vui lòng dừng ngay việc sử dụng thông tin hoặc dịch vụ trên Trang web MISOLHOUSE.

Bản quyền và IP khác

Toàn bộ thông tin và dịch vụ (bao gồm nhưng không giới hạn ở văn bản, ứng dụng, phần mềm, nhạc, âm thanh, hình, ảnh, hoạt ảnh, định dạng trang web, bố cục trang web và bất kỳ loại thông tin nào khác) được cung cấp trên Trang web này thuộc về MISOLHOUSE cũng như các đơn vị sở hữu liên quan và được bảo vệ theo luật quyền sở hữu, luật bản quyền, luật nhãn hiệu, luật bằng sáng chế hoặc các luật liên quan khác. Cấm mọi cá nhân hoặc tổ chức sao chép, phân phối, điều chỉnh, sửa đổi, phát sóng công khai, truyền tải công khai, chuyển nhượng, cho thuê, bán hoặc sử dụng trái phép bất kỳ thông tin nào đã nói ở trên khi chưa có sự cho phép chính thức bằng văn bản của MISOLHOUSE. Trong trường hợp người dùng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, người dùng phải chịu mọi trách nhiệm pháp lý và MISOLHOUSE có quyền theo đuổi (các) hành động pháp lý khác để chống lại vi phạm đó.

Điều khoản cấp phép phần mềm

Mọi bản tải xuống và/hoặc bản cài đặt phần mềm được cung cấp qua Trang web MISOLHOUSE đều phải tuân thủ và bị hạn chế bởi thỏa thuận cấp phép của chính phần mềm đó. Không tải xuống, cài đặt hoặc sử dụng phần mềm nếu bạn không đồng ý với bất kỳ tuyên bố, hạn chế hay điều khoản và điều kiện nào trong thỏa thuận cấp phép. Không sao chép phần mềm sang các máy chủ hoặc các định dạng đa phương tiện khác. Nghiêm cấm mọi hành vi sửa đổi, kỹ thuật đảo ngược, trích xuất hoặc tháo rời phần mềm cũng như loại bỏ hoặc thay đổi (các) nhãn hiệu, (các) biểu tượng hoặc các ghi chú lưu ý được kết nối với phần mềm.

Việc bạn sử dụng Trang web

Mọi người dùng muốn truy cập hoặc sử dụng bất kỳ dịch vụ và thông tin nào được cung cấp trên Trang web MISOLHOUSE đều phải tuân thủ các luật lệ hiện hành cũng như không được thực hiện các hành động sau:

(1) Xúi giục hoặc tham gia vào bất kỳ (các) hành vi hoặc hoạt động bất hợp pháp nào thông qua việc sử dụng các dịch vụ và thông tin mà Trang web MISOLHOUSE cung cấp.

(2) Can thiệp hoặc làm gián đoạn bất kỳ dịch vụ Trang web hoặc kết nối máy chủ nào của MISOLHOUSE.

(3) Tạo các liên kết dẫn đến trang web MISOLHOUSE để kiếm lời hoặc bán lại dịch vụ internet của MISOLHOUSE.

(4) Đăng tải, truyền tải hoặc phân phối bất kỳ nội dung nội dung quảng cáo sai lệch hoặc thông tin khuyến mãi lừa đảo nào liên quan đến Trang web MISOLHOUSE.

(5) Truyền tải bất kỳ thông tin nào có khả năng vi phạm quyền hợp pháp của các bên khác.
(6) Truyền tải mọi thông tin bất hợp pháp, xúi giục các hoạt động trái phép hoặc hỗ trợ hay khuyến khích các hoạt động trái phép của các bên khác.
(7) Truyền tải thông tin bất hợp pháp theo luật quốc gia hoặc quốc tế hiện hành.
(8) Sử dụng Trang web MISOLHOUSE để truyền tải bất kỳ thông tin nào (bao gồm nhưng không giới hạn ở văn bản, tin nhắn, hình ảnh, file, liên kết, phần mềm hoặc bất kỳ định dạng thông tin nào) mang tính ác ý, không phù hợp, vi phạm pháp luật, đe dọa, can thiệp, phỉ báng, thô tục, tục tĩu, gây thù hận hoặc bất kỳ hình thức giao tiếp tiêu cực nào.

MISOLHOUSE có quyền xóa bất cứ mọi từ ngữ, văn bản hoặc nội dung nào có trên Trang web MISOLHOUSE mà MISOLHOUSE nhận thấy là khiếm nhã hoặc không phù hợp.


Bạn phải tuân thủ các Điều khoản sử dụng này và tất cả các luật lệ hiện hành. MISOLHOUSE có quyền xác minh tính hợp lệ về khả năng của bạn bất cứ lúc nào trong hoặc sau bất kỳ Sự kiện Trang web nào, và có quyền loại bạn ra khỏi bất kỳ Sự kiện Trang web nào kể cả khả năng nhận thưởng nếu hành vi của bạn cấu thành bất kỳ hành vi sai trái nào để giả mạo hoặc nghi ngờ giả mạo Sự kiện Trang web. Việc MISOLHOUSE không thực thi bất cứ quyền nào của chúng tôi ở đây không cấu thành sự từ bỏ các quyền đó.

Thông tin cá nhân

MISOLHOUSE sử dụng toàn bộ thông tin cá nhân đã đăng ký hoặc được chuyển giao theo Chính Sách Quyền Riêng Tư của chúng tôi. MISOLHOUSE sẽ không tiết lộ bất kỳ tên, địa chỉ, địa chỉ email và/hoặc thông tin cá nhân được bảo vệ nào khác cho một bên hoặc cho người nào khác mà không có sự chấp thuận hợp lệ của mỗi người dùng tương ứng, trừ khi xảy ra một trong các trường hợp sau hoặc khi các điều khoản sử dụng hoặc chính sách quyền riêng tư tương ứng quy định các ngoại lệ.


(1) Khi cần thiết để cung cấp dịch vụ/thực hiện hợp đồng với bạn
(2) Theo yêu cầu pháp luật.
(3) Theo yêu cầu của bất kỳ cơ quan tư pháp hoặc cơ quan chính phủ nào nhằm mục đích thực thi pháp luật.
(4) Để bảo vệ quyền và tài sản thuộc về MISOLHOUSE.

(5) Để bảo vệ sự an toàn của người dùng, người đăng ký và/hoặc bên thứ ba khác.
(6) MISOLHOUSE sẽ không bán hoặc cung cấp bất kỳ thông tin cá nhân nào được cung cấp bởi người dùng hoặc người đăng ký Trang web cho bất kỳ bên thứ ba nào (cá nhân, công ty hoặc người khác).

Tài khoản, Mật khẩu và Bảo mật

Để truy cập một số dịch vụ nhất định của Trang web này, bạn có thể được yêu cầu thiết lập tên đăng nhập và mật khẩu. Bạn có trách nhiệm bảo mật tên đăng nhập và mật khẩu cho tài khoản của mình.
Nếu MISOLHOUSE nhận thấy tài khoản hoặc mật khẩu của Tài khoản MISOLHOUSE bị đánh cắp, MISOLHOUSE có thể tạm ngưng hoặc chấm dứt ngay mật khẩu, tài khoản hoặc việc sử dụng tài khoản của Trang web này hoặc xóa Thông tin liên quan đến tài khoản đó.

Các bản cập nhật

MISOLHOUSE có quyền sửa đổi bất kỳ nội dung nào trong các Điều khoản sử dụng này bất cứ lúc nào và mỗi lần sửa đổi đó sẽ có hiệu lực khi được đăng tải trên Trang web. Các Điều khoản sử dụng này có thể tham khảo các nguyên tắc, thông báo, thỏa thuận hoặc các điều khoản và điều kiện khác của Sự kiện Trang web do MISOLHOUSE cung cấp hoặc tham khảo bất kỳ thông tin nào có trên Trang web và tham chiếu đó sẽ là một phần không thể tách rời của các Điều khoản sử dụng này.

Liên kết dẫn đến các trang khác

Một số nội dung trên Trang web có thể được cung cấp bởi bên thứ ba và Trang web này cũng cho phép bạn truy cập vào các dịch vụ hoặc trang web của bên thứ ba. Nếu bạn quyết định sử dụng các dịch vụ hoặc trang web cung cấp bởi bên thứ ba, bạn phải tuân thủ các điều khoản và điều kiện giữa bạn và bên thứ ba đó. MISOLHOUSE sẽ không chịu trách nhiệm về thỏa thuận giữa bạn và bên thứ ba đó cũng như không chịu trách nhiệm về bất kỳ dịch vụ nào cung cấp bởi bên thứ ba.

Khước từ trách nhiệm

Mặc dù MISOLHOUSE đã tiến hành xác minh hợp lý tài liệu mà chúng tôi công bố trên Trang web, toàn bộ thông tin cung cấp trên Trang web đều được cung cấp ở điều kiện “nguyên hiện trạng”, và MISOLHOUSE không đảm bảo tính hiệu quả, sự phù hợp, trách nhiệm giải trình và/hoặc khả năng không vi phạm (các) quyền hoặc các nội dung khác trên Trang web. Ngoài ra, MISOLHOUSE cũng khước từ trách nhiệm về mọi tổn thất hoặc thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, ngẫu nhiên, do hậu quả hay tổn thất hoặc thiệt hại đặc biệt do các trường hợp sau đây:

(1) Sử dụng bất kỳ thông tin và dịch vụ nào cung cấp trên Trang web MISOLHOUSE;

(2) Gián đoạn hoặc không có sẵn bất kỳ thông tin hoặc dịch vụ nào trên Trang web MISOLHOUSE;

(3) Do lỗi hoặc thông tin không chính xác hay bất kỳ lỗi kỹ thuật nào từ bất cứ thiết bị hoặc chương trình nào mà bạn hoặc Trang web này sử dụng;
(4) Sửa đổi trái phép Trang web này bởi bên thứ ba.
Ngoài ra, trong bất cứ trường hợp nào, MISOLHOUSE cũng sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do thiếu hoặc không chính xác nội dung web, lỗi chính tả, lỗi tính toán hoặc chậm trễ hay trì hoãn trong việc cập nhật thông tin hoặc các trường hợp tương tự.

MISOLHOUSE có quyền thực hiện bất kỳ điều nào sau đây bất cứ lúc nào mà không cần thông báo: (1) sửa đổi, tạm ngưng hoặc chấm dứt hoạt động hoặc việc truy cập vào Trang web hoặc bất cứ phần nào của Trang web vì bất kỳ lý do gì; (2) sửa đổi hoặc thay đổi Trang web hoặc bất cứ phần nào của Trang web và mọi chính sách hoặc điều khoản hiện hành; và (3) gián đoạn hoạt động của Trang web hoặc bất cứ phần nào của Trang web khi cần thiết để thực hiện bảo trì thường xuyên hoặc đột xuất, sửa lỗi hoặc các thay đổi khác.

Giới hạn trách nhiệm

Trừ khi bị luật pháp nghiêm cấm, trong bất cứ trường hợp nào MISOLHOUSE cũng sẽ không chịu trách nhiệm đối với bạn về mọi thiệt hại gián tiếp, thiệt hại do hậu quả, thiệt hại điển hình, thiệt hại ngẫu nhiên hoặc thiệt hại do bị phạt, bao gồm việc mất lợi nhuận, ngay cả khi MISOLHOUSE đã được thông báo về khả năng xảy ra các thiệt hại đó.


Nếu, bất kể điều khoản khác trong các Điều khoản sử dụng này, MISOLHOUSE phải chịu trách nhiệm đối với bạn về mọi thiệt hại hoặc tổn thất phát sinh do hoặc bằng bất cứ cách nào liên quan đến việc bạn sử dụng Trang web hoặc bất kỳ Nội dung nào, thì trách nhiệm của MISOLHOUSE trong mọi trường hợp sẽ không vượt quá (1) tổng mọi mức phí với mọi dịch vụ có trên Trang web mà bạn đã thanh toán trong 24h trước ngày đưa ra yêu cầu đầu tiên đối với MISOLHOUSE (nhưng không bao gồm giá mua đối với bất kỳ sản phẩm nào của MISOLHOUSE hoặc bất kỳ chương trình hỗ trợ hậu mãi/bảo hành nào), hoặc không vượt quá (2) 1 triệu đồng. Một số thẩm quyền không cho phép giới hạn trách nhiệm, do đó giới hạn nêu trên có thể không áp dụng cho bạn.

Bồi thường

Bạn đồng ý bồi thường và đảm bảo cho MISOLHOUSE cũng như các nhà quản lý, giám đốc, người tiền nhiệm, người kế nhiệm lợi ích, nhân viên, đại lý, công ty và chi nhánh khỏi mọi yêu cầu, mất mát, trách nhiệm, khiếu nại hoặc chi phí (bao gồm cả phí luật sư) chống lại MISOLHOUSE bởi bất kỳ bên thứ ba nào do hoặc phát sinh từ hoặc liên quan đến việc bạn sử dụng Trang web.

Luật áp dụng: Giải quyết tranh chấp

Bất kỳ xung đột hoặc tranh chấp nào phát sinh từ việc sử dụng mọi Trang web MISOLHOUSE đều tuân thủ luật pháp của nước Cộng hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.