Khoai Mật Tà Nung Đà Lạt - combo 120k/3kg (716346942305) Toàn bộ sản phẩm
Tên Khoai Mật Tà Nung Đà Lạt - combo 120k/3kg
716346942305 https://misolhouse.com/product/khoai-mat-ta-nung-dja-lat-combo-120k3kg
Thương hiệu
Danh mục Nông sản Việt
Đơn giá 45,000đ
Đơn vị Kilogram
Còn hàng Yes