Nho đen Midnight Úc (0310) (32378848) Toàn bộ sản phẩm
Tên Nho đen Midnight Úc (0310)
32378848 https://misolhouse.com/product/nho-djen-midnight-uc-0310
Thương hiệu
Danh mục Hoa quả nhập
Đơn giá 220,000đ
Đơn vị Kilogram
Còn hàng Yes