Ổi Thái Bắc Giang (combo 3kg 110K) (031600910327) Toàn bộ sản phẩm
Tên Ổi Thái Bắc Giang (combo 3kg 110K)
031600910327 https://misolhouse.com/product/oi-thai-bac-giang-03-27
Thương hiệu
Danh mục Hoa quả Việt
Đơn giá 40,000đ
Đơn vị Kilogram
Còn hàng No