Ớt đỏ Global Gap Vieve_kg (19702912_1108) Toàn bộ sản phẩm
Tên Ớt đỏ Global Gap Vieve_kg
19702912_1108 https://misolhouse.com/product/ot-djo-global-gap-vieve_kg_1108
Thương hiệu
Danh mục Nông sản Việt
Đơn giá 100,000đ
Đơn vị Kilogram
Còn hàng Yes