Thanh long đỏ Đak Lak (223414240627) Toàn bộ sản phẩm
Tên Thanh long đỏ Đak Lak
223414240627 https://misolhouse.com/product/thanh-long-djo-djak-lak
Thương hiệu
Danh mục Hoa quả Việt
Đơn giá 29,000đ
Đơn vị Kilogram
Còn hàng Yes