Bí đỏ Nhật ĐL (41389079-0804) Toàn bộ sản phẩm
Tên Bí đỏ Nhật ĐL
41389079-0804 https://misolhouse.com/product/bi-djo-nhat-djl
Thương hiệu
Danh mục Nông sản Việt
Đơn giá 40,000đ
Đơn vị Kilogram
Còn hàng No